Лицитације за плацеве 13. и 14. фебруара

2634

На основу члана 99 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 17 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Пећинци („Сл. лист општина Срема“, 18/18) Јавно комунално предузеће „ПУТЕВИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ“ Пећинци расписује: ОГЛАС за продају путем јавног надметања ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине
Пећинци у КО Шимановци

Линкови:
ОГЛАС НА САЈТУ ОПШТИНЕ
ТЕКСТ ОГЛАСА
КАРТА ПЛАЦЕВА pdf
КАРТА ПАРЦЕЛА jpg

Јавно надметање ће бити одржано у просторијама Јавног комуналног предузећа „ПУТЕВИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ“ Пећинци, улица Слободана Бајића 5, Пећинци према следећем редоследу:

  • За парцеле од броја 1125/34 па до парцеле број 1125/43 дана 13.02.2020. године у 13 часова
  • За парцеле број 1125/44 па до парцеле број 1125/54 дана 14.02.2020. године у 9,00 чаова
  • За парцеле број 1125/56 па до парцеле број 1125/63 дана 14.02.2020. године у 11,00 чаова
  • За парцеле број 1125/64 па до парцеле број 1125/71 дана 14.02.2020. године у 13,00 чаова

За све додатне информације обратити се на телефон 022/400-735 или путем мејла на direkcija@pecinci.org

Извор: Општина Пећинци